DIAVOLA

10€

tomato sauce, mozzarella, spicy salami