DIAVOLA

11€

tomato sauce, mozzarella, spicy salami, basil, extra virgin olive oil