NAPOLETANA

11€

tomato sauce, mozzarella, anchovies, oregano, basil